గణేశ శరణం - శరణం గణేశ - Ganesha Saranam Saranam Ganesha Lyrics


Ganesha  Saranam

Ganesha  Saranam Saranam Ganesha Lyrics

Ganapathi Stuti

గణేశ శరణం - శరణం గణేశ

గణేశ శరణం - శరణం గణేశ

గణేశ శరణం - శరణం గణేశ

గణేశ శరణం - శరణం గణేశ


గజముఖ వదనా శరణం గణేశా

గౌరీ పుత్రా శరణం గణేశ


విఘ్నవినాయక శరణం గణేశా

వినుత ప్రదాత శరణం గణేశ

|| గణేశ ॥


మూషిక వాహన శరణం గణేశా

మొదుగ హస్తా శరణం గణేశ


పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశా 

పాప సంహార శరణం గణేశ 

॥గణేశ ॥


సిద్ధి వినాయక శరణం గణేశా

బుద్ధివినాయక శరణం గణేశ


శక్తి సుపుత్ర శరణం గణేశా

శంకరతనయా శరణం గణేశ

|| గణేశ॥


లోక పూజిత శరణం గణేశా

లోకశరణ్యా శరణం గణేశ


భక్తవత్సలా శరణం గణేశా

భక్తుల బ్రోవుము శరణం గణేశ

||గణేశ॥


అయ్యప్ప సోదర శరణం గణేశా

ఆర్ముగ సోదర శరణం గణేశ


మోహనరూపా శరణం గణేశా

 ముక్తి ప్రదాత శరణం గణేశ

॥ గణేశ॥


ప్రథమ గణాధిప శరణం గణేశా

 ప్రథమ పూజిత శరణం గణేశ


పాపుల బ్రోవుమ శరణం గణేశా

పాద నమస్తే శరణం గణేశ

 || గణేశ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.