అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం - Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Telugu

అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం - Ashtalakshmi Stotram Lyrics Telugu

ఆదిలక్ష్మీ –

సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే

మునిగణవందిత మోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిణి వేదనుతే |

పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౧ ||


ధాన్యలక్ష్మీ –

అయి కలికల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే

క్షీరసముద్భవ మంగళరూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే |

మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రితపాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౨ ||


ధైర్యలక్ష్మీ –

జయ వరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్రస్వరూపిణి మంత్రమయే

సురగణపూజిత శీఘ్రఫలప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే |

భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రితపాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౩ ||


గజలక్ష్మీ –

జయ జయ దుర్గతినాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే

రథగజతురగపదాతిసమావృత పరిజనమండిత లోకనుతే |

హరిహరబ్రహ్మసుపూజితసేవిత తాపనివారణపాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ || ౪ ||


సంతానలక్ష్మీ –

అయి ఖగవాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే

గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్తభూషితగాననుతే |

సకల సురాసుర దేవమునీశ్వర మానవవందితపాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని సంతానలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౫ ||


విజయలక్ష్మీ –

జయ కమలాసని సద్గతిదాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే

అనుదినమర్చిత కుంకుమధూసరభూషితవాసిత వాద్యనుతే |

కనకధరాస్తుతి వైభవవందిత శంకరదేశిక మాన్యపదే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౬ ||


విద్యాలక్ష్మీ –

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే

మణిమయభూషిత కర్ణవిభూషణ శాంతిసమావృత హాస్యముఖే |

నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కామితఫలప్రదహస్తయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౭ ||


ధనలక్ష్మీ –

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి ధింధిమి దుందుభినాద సుపూర్ణమయే

ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖనినాద సువాద్యనుతే |

వేదపురాణేతిహాససుపూజిత వైదికమార్గప్రదర్శయుతే

జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ || ౮ ||


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.