Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In English

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In EnglishTato Yuddha Parishrantam 

Samare Chintaya Sthitam 

Ravanam Chagrato Drishtva

Yuddhaya Samupasthitam

Daiva Taishcha Samagamya

Drushtu Mabhya Gato Ranam

Upagamya Bravidramam

Agastyo Bhagavan Rishihi

Rama Rama Mahabaho

Shrunu Guhyam Sanatanam

Yena Sarvanarin Vatsa

Samare Vijayishyasi

Aditya Hridayam Punyam

Sarva Shatru Vinashanam

Jayavaham Japen Nityam

Akshayyam Paramam Shivam
Sarvamangala Mangalyam

Sarva Papa Pranashanam

Chintashoka Prashamanam

Ayurvardhana MuttamamRashmi Mantam Samudyantam

Devasura Namaskritam

Pujayasva Vivasvantam

Bhaskaram Bhuvaneshvaram

Sarva Devatmatkoheshah

Tejasvi Rashmi Bhavanah

Yesha Devasura Ganan

Lokan Paati Gabhastibhihi

Yesha Brahma Cha Vishnush Cha

Shivah Skandah Prajapatihi

Mahendro Dhanadah Kalo

Yamah Somo Hyapam Patihi

Pitaro Vasavah Sadhya

Hyashvinau Maruto Manuh

Vayurvahnih Praja Prana

Ritukarta Prabhakarah


Adityah Savita Suryah 

Khagah Pusha Gabhastimaan

Suvarnasadrisho Bhanur

Hiranyareta Divakarah


Haridashvah Sahasrarchihi

Saptasapti Marichimaan

Timironmathanah Shambhu Stavshta

Martaanda Amshuman

Hiranyagarbhah Shishira

Stapano Bhaskaro Ravihi

Agni Garbhoditeh Putrah

Shankha Shishira Nashanaha

Vyomanathastamobhedi

Rigyajussamaparagaha

Ghanavrishtirapam Mitro

Vindhya Vithiplavangamaha

Atapi Mandali Mrityuh

Pingalah Sarvataapanaha

Kavirvishvo Mahatejah

Raktah Sarva Bhavodbhavaha


Nakshatra Grahataranam

Adhipo Vishva Bhavanah

Tejasaamapi Tejasvi

Dvadashatman Namostute


Namah Purvaya Giraye

Pashchimayadraye Namah

Jyotirgananam Pataye

Dinaadhipataye Namah

Jayaya Jaya Bhadraya

Haryashvaya Namo Namah

Namo Namah Sahasramsho

Adityaya Namo Namah

Nama Ugraya Viraya

Sarangaya Namo Namah

Namah Padma Prabodhaya

Martandaya Namo Namah

Brahmeshanachyuteshaya

Suryayadityavarchase 

Bhasvate Sarva Bhakshaya

Raudraya Vipushe Namaha


Tamoghnaya Himaghnaya

Shatrughnayamitatmane

Kritaghnaghnaya Devaya

Jyotishaam Pataye Namaha


Taptachami Karaabhaya

Vahnaye Vishvakarmane

Namastamobhinighnaya

Ruchaye Lokasaakshine

Nashayat Yesha Vai Bhutam

Tadaiva Srijati Prabhuh

Paayatyesha Tapatyesha

Varshatyesha Gabhastibhihi

Yesha Supteshu Jagarti

Bhuteshu Parinishthitaha

Yesha Yevagnihotram Cha

Phalam Chaivagnihotrinaam

Vedashcha Kratavashchaiva

Kratunam Phalameva Cha

Yaani Krityani Lokeshu

Sarva Yesha Ravih Prabhuh


Yena Mapatsu Krichchreshu

Kantareshu Bhayeshu Cha

Kirtayan Purushah Kashchin

Navasidati Raghava


Poojayasvaina Mekagro

Devadevam Jagatpatim

Yetat Trigunitam Japtva

Yuddheshu Vijayishyasi

Asmin Kshane Mahabaho

Ravanam Tvam Vadhishyasi

Yevamuktva Tada Gastyo

Jagama Cha Yathagatam

Yetachchrutva Mahateja

Nashtashoko Bhavattada

Dharayamasa Suprito

Raghavah Prayatatmavan

Adityam Prekshya Japtva Tu

Param Harshamavaptavan

Trirachamya Shuchirbhutva

Dhanuradaya Viryavan


Ravanam Prekshya Hrishtatma

Yuddhaya Samupagatam

Sarvayatnena Mahata

Vadhe Tasya Dhritobhavat


Atha

Ravi Ravadan Nirikshya

Ramam

Mudita Manaaha

Paramam Prahrishyamanaha

Nishicharapati 

Sankshayam

Viditva

Suragana

Madhyagato

Vachastvareti

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Durga Song Lyrics

Amman Devotional Songs Lyrics

.

Devi Devotional Songs Lyrics

.