ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Kannada

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Ashtalakshmi Stotram Kannada Lyrics

 

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರಸಹೊದರಿ ಹೆಮಮಯೆ

ಮುನಿಗಣವಂದಿತ ಮೊಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಲಭಾಷಿಣಿ ವೆದನುತೆ |

ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೆವಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೧ ||


ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಅಯಿ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ವೈದಿಕರೂಪಿಣಿ ವೆದಮಯೆ

ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ಭವ ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೆ |

ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ ದೆವಗಣಾಶ್ರಿತಪಾದಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೨ ||


ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಜಯ ವರವರ್ಣಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೆ

ಸುರಗಣಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರಫಲಪ್ರದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೆ |

ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪವಿಮೊಚನಿ ಸಾಧುಜನಾಶ್ರಿತಪಾದಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೩ ||


ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೆ

ರಥಗಜತುರಗಪದಾತಿಸಮಾವೃತ ಪರಿಜನಮಂಡಿತ ಲೊಕನುತೆ |

ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಸುಪೂಜಿತಸೆವಿತ ತಾಪನಿವಾರಣಪಾದಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೆಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೪ ||


ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಅಯಿ ಖಗವಾಹಿನಿ ಮೊಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಜ್ಞಾನಮಯೆ

ಗುಣಗಣವಾರಿಧಿ ಲೊಕಹಿತೈಷಿಣಿ ಸ್ವರಸಪ್ತಭೂಷಿತಗಾನನುತೆ |

ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ದೆವಮುನೀಶ್ವರ ಮಾನವವಂದಿತಪಾದಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೫ ||


ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಜಯ ಕಮಲಾಸನಿ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಗಾನಮಯೆ

ಅನುದಿನಮರ್ಚಿತ ಕುಂಕುಮಧೂಸರಭೂಷಿತವಾಸಿತ ವಾದ್ಯನುತೆ |

ಕನಕಧರಾಸ್ತುತಿ ವೈಭವವಂದಿತ ಶಂಕರದೆಶಿಕ ಮಾನ್ಯಪದೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೬ ||


ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಪ್ರಣತ ಸುರೆಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಶೊಕವಿನಾಶಿನಿ ರತ್ನಮಯೆ

ಮಣಿಮಯಭೂಷಿತ ಕರ್ಣವಿಭೂಷಣ ಶಾಂತಿಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯಮುಖೆ |

ನವನಿಧಿದಾಯಿನಿ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣಿ ಕಾಮಿತಫಲಪ್ರದಹಸ್ತಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೭ ||


ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ –

ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ದುಂದುಭಿನಾದ ಸುಪೂರ್ಣಮಯೆ

ಘುಮಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಶಂಖನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೆ |

ವೆದಪುರಾಣೆತಿಹಾಸಸುಪೂಜಿತ ವೈದಿಕಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಯುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೆಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೮ ||

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.