ശങ്കരാ…നാദശരീരാ പരാ - Sankaraa Naada Sareera Para Lyrics in Malayalam

Sankara-ShivlingamSinger - S.P.Balasubramaniam
Film - Sankarabaranam


ശങ്കരാ…നാദശരീരാ പരാ
വേദവിഹാരാ ഹരാ ജീവേശ്വരാ
ശങ്കരാ…നാദശരീരാ പരാ
വേദവിഹാരാ ഹരാ ജീവേശ്വരാ

പ്രാണമു നീവനി ഗാനമേ നീതനി
പ്രാണമേ ഗാനമണീ…
മൗനവിചക്ഷണ ഗാനവിലക്ഷണ
രാഗമേ യോഗമനീ
പ്രാണമു നീവനി ഗാനമേ നീതനി
പ്രാണമേ ഗാനമണീ…
മൗനവിചക്ഷണ ഗാനവിലക്ഷണ
രാഗമേ യോഗമനീ
നാദോപാസന ചേസിന വാടനു നീ വാടനു നേനൈതേ
നാദോപാസന ചേസിന വാടനു നീ വാടനു നേനൈതേ
ധിക്കരീന്ദ്രജിത ഹിമഗിരീന്ദ്രസിത കന്ധരാ നീലകന്ധരാ
ക്ഷുദ്രുലെരുഗനി രുദ്രവീണ നിർനിദ്രഗാനമിതി
അവതരിഞ്ച രാ വിനി തരിഞ്ചരാ


ശങ്കരാ…നാദശരീരാ പരാ
വേദവിഹാരാ ഹരാ ജീവേശ്വരാ
ശങ്കരാ…

മെരിസേ മെരുപുലു മുരിസേ പെദവുല
ചിരു ചിരു നവ്വുലു കാബോലൂ
ഉരിമേ ഉരുമുലു സരി സരി നടനല
സിരി സിരി മുവ്വലു കാബോലൂ
മെരിസേ മെരുപുലു മുരിസേ പെദവുല
ചിരു ചിരു നവ്വുലു കാബോലൂ
ഉരിമേ ഉരുമുലു സരി സരി നടനല
സിരി സിരി മുവ്വലു കാബോലൂ
പരവശാന ശിരസൂഗംഗാ ധരകു ജാരിനാ ശിവഗംഗാ
പരവശാന ശിരസൂഗംഗാ ധരകു ജാരിനാ ശിവഗംഗാ
നാ ഗാനലഹരി നുവു മുനുഗംഗാ
ആനന്ദവൃഷ്ടി നേ തടവംഗാ…ആ…


ശങ്കരാ…നാദശരീരാ പരാ
വേദവിഹാരാ ഹരാ ജീവേശ്വരാ
ശങ്കരാ…ശങ്കരാ…ശങ്കരാ…


Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment