అంబికే జగదంబికే అభయాంబికే మదంబికే - Ambike Jagadambike Abhayambike Madambike Lyrics in Telugu

Ambike Jagadambike Abhayambike Madambike Lyrics in Telugu


అంబికే  జగదంబికే  అభయాంబికే  మదంబికే 

పాహి  పాహి  పాహి   కరుణాం దేహి  దేహి  దేహి 


పరమేశు  కృప  కోరి  తపము  చేసితివి 

శివుని  లో  సగ భాగమై  శక్తి గ  నిలిచితివి  

నీ  దయా మయ వీక్షణములనే  కోరితిమమ్మ 

చిరాకు  పడకే  పారా దేవత  బిరాన  రావే  మొరాలించవే


అంబికే  జగదంబికే  అభయాంబికే  మదంబికే 

పాహి  పాహి  పాహి   కరుణాం దేహి  దేహి  దేహి 


రాక్షసులు  ఈ  భువిని   హింస  గావింపగా 

దేవతలే  అసహాయులై   నిన్ను  వేడుకోగా 

ప్రచంఢమౌ నీ  పరాశక్తి  తో  దనుజుల  దునిమితి వమ్మ 

శంక  వీడి  అభయంకరీ  నా  జంకు  మాపవే శంకర ప్రియా 


అంబికే  జగదంబికే  అభయాంబికే  మదంబికే 

పాహి  పాహి  పాహి   కరుణాం దేహి  దేహి  దేహి 


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.