శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనం - Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics in TeluguSri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics in Telugu


శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేஉర్థినామ్ |

శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీణివాసాయ మంగళమ్ || 1 ||


లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |

చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 2 ||


శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే |

మంగళానాం నివాసాయ శ్రీణివాసాయ మంగళమ్ || 3 ||


సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ |

సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 4 ||


నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే |

సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 5 ||


స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే |

సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 6 ||


పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే |

ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 7 ||


ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్ |

అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 8 ||


ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా |

కృపయాஉஉదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 9 ||


దయాஉమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః |

అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 10 ||


స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమాஉஉవహమూర్తయే |

సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 11 ||


శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే |

రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 12 ||


శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే |

సర్వలోక నివాసాయ శ్రీణివాసాయ మంగళమ్ || 13 ||


మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః |

సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ || 14 ||


శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీణివాస పరబ్రహ్మణే నమః

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.