Madhurashtakam Lyrics in Malayalam


Madhurashtakam-malayalam
Singer - K.J.Yesudas
അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരമ് |
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 1 ||

വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം
വസനം മധുരം വലിതം മധുരമ് |
ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 2 ||

വേണു-ര്മധുരോ രേണു-ര്മധുരഃ
പാണി-ര്മധുരഃ പാദൗ മധുരൗ |
നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 3 ||

ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം
ഭുക്തം മധുരം സുപ്തം മധുരമ് |
രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 4 ||

കരണം മധുരം തരണം മധുരം
ഹരണം മധുരം സ്മരണം മധുരമ് |
വമിതം മധുരം ശമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 5 ||

ഗുഞ്ജാ മധുരാ മാലാ മധുരാ
യമുനാ മധുരാ വീചീ മധുരാ |
സലിലം മധുരം കമലം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 6 ||

ഗോപീ മധുരാ ലീലാ മധുരാ
യുക്തം മധുരം മുക്തം മധുരമ് |
ദൃഷ്ടം മധുരം ശിഷ്ടം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 7 ||

ഗോപാ മധുരാ ഗാവോ മധുരാ
യഷ്ടി ര്മധുരാ സൃഷ്ടി ര്മധുരാ |
ദലിതം മധുരം ഫലിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് || 8 ||


|| ഇതി ശ്രീമദ്വല്ലഭാചാര്യവിരചിതം മധുരാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ||

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Durga Song Lyrics

Amman Devotional Songs Lyrics

.

Devi Devotional Songs Lyrics

.