நாத விந்துக லாதீ நமோநம

திருபுகழ் பாடல் நாத விந்துக லாதீ நமோநம  வேத மந்த்ரசொ ரூபா நமோநம   ஞான பண்டித ஸாமீ நமோநம  வெகுகோடி  நாம சம்புகு மா...
Read More

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.