Kanakadhara Stotram - Tamil Lyrics
அங்கம் ஹரே புலக ப்ஹோஸ்ஹநமஸ ்ரயந்தி,
பிரின்கங்க ா நெவா முகுலபாரணம ் தமாலம்,
அன்கிக்ரித க்கிலா விபுதிரபங் க லீலா,
மங்கல்யடச் து மாமா மங்கள தேவதைய.


முக்த முஹுர்விதத டத்தி வதனே முராரே,
பிரேமத்ரபப ்ரநிஹிதனி கதகதனி,
மல த்ரிஷோத்மத ுகரீவ மகேத் பலே யா,
ச நே சரியம் திசது சகரசம்பாவய .


அமீளிதக்ஷ மதிகம்ய முத முகுந்தம்
ஆனந்டகண்டம நிமேஷமனங்க தந்த்ரம்,
ஆகேகர சதித்த கணினிக பாச்ம நேத்ரம் ,
போஒதியை பாவேன்மாமா பிஜங்கசயனங ்கனைய.


பஹ்வன்தரே மதுஜித ஸ்ரிதகுச்த ுபே யா,
ஹரவலீவ நரி நீல மயி விபாதி ,
காமப்ரத பகவதோ அபி கடாக்ஷ மல,
கல்யனமவஹது மீ கமலாலயாய.


கலம்புதாளி தொரசி கிட பாரே,
தாராதரே ச்ப்ஹுரதி யா தடிங்கனிவா ,
மது சமஸ்த ஜகதம் மகாநீய முர்த்தி,
பத்ராணி மீ திசது பார்கவா நந்தனாய


ப்ராப்தம் படம் ப்ரதமத க்ஹலு யாத பிரபாவத்,
மங்கல்யபாஜ ி மது மதினி மனமதென,
மய்யபடேத மதற மீக்ஷனர்தம ்,
மந்தலசம் ச மகரலய கன்னிகைய .


விஸ்வமறேன் ற பதவி ப்ரமதன தக்ஷம்,
அனந்த ஹேது இதிகம் மது விஷ்வோபி,
எஷன்ன ஷீதது மயி க்ஷனமீக்ஷன ர்தம்,
இந்திவரோதர சஹோதரமிதிற ைய.


இஷ்ட விசிஷ்டமதய ோபி யாய தயார்த்ர,
த்ரிஷ்ட்ய த்ரவிஷ்ட பப்படம் சுலபம் லபந்தே,
ஹ்ரிஷ்டிம் ப்ரஹ்ருஷ்ட கம்லோதர தீப்திரிஷ் டம்,
புஷ்டிம் க்ரிஷிஷ்ட மாமா புஷ்க்ரவிஷ ்டறைய.


தட்யத்தயனு பவநோபி திராவினம்ப ுடராம்,
அச்மின்ன கிஞ்சின விஹங்க சிசு விஷன்ணே,
துஷ்கரமகர் ம்மபநீய சிறைய தூரம்,
நாராயண ப்ரனயிநீ நயனம்புவஹா .


க்ஹீர்தேவத ேதி கருட தவச சுண்டரிதி,
சகம்பாரீத் தி சசி சேகர வல்லேபிஎதி ,
ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய கேளிஷு சம்ஸ்தித யா,
தசை நமாஸ் த்ரிபிவனை க குரோஸ் தருணை.


ஸ்ருதியை நமோஸ்து சுபா கர்ம ப்ஹல ப்ரசூதியை,
இதை நமோஸ்து ரமணீய குனர்ணவையை ,
சக்தியை நமோஸ்து சதா பதற நிகேதனையை,
புஷ்டி நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை.நமோஸ்து நலீக்ஹா நிபாணனை,
நமோஸ்து துக்தோக்தத ி ஜன்ம போஒமையை,
நமோஸ்து சொமம்ருத சொதரையை,
நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை.


நமோஸ்து ஹெமம்புஜா பீடிகை,
நமோஸ்து ப்ஹூ மண்டல நயிகையை,
நமோஸ்து தேவாதி தயா பறை,
நமோஸ்து சர்ந்கயுத வல்லபாயை.


நமோஸ்து தேவை பிருகு நந்தனை,
நமோஸ்து விஷ்நோருரச ி ஸ்திதாயை,
நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலலையை,
நமோஸ்து தாமோதர வல்லபாயை.


நமோஸ்து கந்தை கமலேக்ஷனைய ை,
நமோஸ்து போஒதியை புவனப்ரசூத ியை,
நமோஸ்து தேவதிபிர் அற்சிதையை,
நமோஸ்து நந்தத்மஜா வல்லபாயை.


சம்பத் கராணி சகலேன்றிய நந்தனானி,
சாம்ராஜ்ய தன விபாவனை சரோருஹக்ஷி ,
த்வத் வண்டனனி துரித ஹரநோத்ய்தன ி,
மமேவ் மாதரனிசம் கலைந்து மன்யே.


யத் கடாக்ஷ சமுபசன விதி,
செவகச்ய சகலரத சப்த,
சந்தநோதி வசனங்க மனசை,
த்வாம் முராரி ஹ்ரிடஎஸ்வர ீம் பாஜே.


சரசிஜா நிலையே சரோஜா ஹஸ்த,
தவலதமம்சுக கந்த மாயா ஷோப்ஹி,
பகவதி ஹரி வல்லப்ஹி மனோகணே,
திரிபுவன போஒதிகரி பிரசீட மகே

திக்கச்திப ிய் கனக கும்பா முக்ஹா வஸ்ருஷ்ட,
சர்வகினி விமலா சாரு ஜலாப்ளுதங் கிம்,
ப்ரதர் நமாமி ஜகதாம் ஜனனஇ மசேஷ,
லோகதிநாத க்ராகினி மம்ரிதபிய் புத்ரீம்.


கமலே கமலக்ஷ வல்லப்ஹி தவம்,
கருணா பூர தரிங்கிதைர பங்கை,
அவளோகைய மாமாகிஞ்சன னம்,
ப்ரதமம் பதமக்ரித்ர ிமம் த்யாய


ஸ்துவந்தி எ ச்துதிபீரம ீரன்வஹம்,
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவநமா தரம் ரமம்,
குணாதிகா குருதர பாக்ய பாகின,
பவந்தி தி புவி புத பாவிதசையோ.

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.