Shankaraya Mangalam Lyrics in English


Lord-ShankerSinger - Bhanu Didi

Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam

Shankari Manoharaya Shaaswataya Mangalam

Gurudeva Mangalam Sadgurudeva Mangalam
Gajananaya Mangalam Shadananaya Mangalam

Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam
Shankari Manoharaya Shaaswataya Mangalam

Rajarama Mangalam Sri Venu Krishna Mangalam
Sitarama Mangalam Sri Radhe Shyama Mangalam

Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam
Shankari Manoharaya Shaaswataya Mangalam

Anandam Mangalam Paramanandam Mangalam
Sadananda Mangalam Chidananda Mangalam

Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam
Shankari Manoharaya Shaaswataya Mangalam


Share on Google Plus

About Kantharaj Kabali