ഗണപതിഭഗവാനഭയംതരണം - Ganapathi Bhagavan Lyrics in Malayalam

Ganapathi Bhagavan

Singer - K.J.Yesudas

Movie - Padheyam


ഓം ഹരി ഓം - ഓം ഹരി ഓം
ഓം ഹരി ഓം - ഓം ഹരി ഓം
ഗണപതിഭഗവാനഭയംതരണം
വേൽമുരുകൻ തുണയരുളേണം
മൂകാംബികയെൻ സ്വരപല്ലവിയിൽ
ബ്രഹ്മലയം പകരേണം....

(ഗണപതി...‍)

പുണ്യപാപച്ചുമടുകളോടെ
ജീവിതമാമലയേറുമ്പോൾ
സൃഷ്‌ടിസ്ഥിതിലയകാരണനാമെൻ
ദേവപദങ്ങളിലണയുമ്പോൾ
സഹസ്രകോടി ദൈവവരങ്ങൾ
അടിയന്നുള്ളിലുയർത്തേണം

ഹരിഹരനന്ദനനേ
അടിയനു കർമ്മബലം തരണം
ശബ്‌ദബ്രഹ്മപരാ‍ത്പരരൂപാ
നിൻ നാമം ശരണം....

(ഗണപതി...‍)

മത്സ്യകൂർമ്മവരാഹാദികളാം
ദശാവതാരമണിഞ്ഞവനേ
ആത്മ‍ത്രാണപരായണനായെൻ
താപത്രയവും തീർപ്പനേ...
ത്രിമൂർത്തിമൂലപ്രകൃതിവരങ്ങൾ
മാമകഹൃത്തിലുണർത്തേണം

പവനപുരാധിപതേ കൃഷ്ണാ
ഭാഗവതപ്രിയനേ...
കലിമലമഖിലവുമകലാൻ
നിൻതിരുനാമം പാടുന്നേൻ

(ഗണപതി...‍)


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.