ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം - Sabarimalayil Thanka Sooryodayam Lyrics in Malayalam

  ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം ഈ സംക്രമപ്പുലരിയിൽ അഭിഷേകം ഭക്ത കോടി തേടിയെത്തും സന്നിധാനത്തിൽ വന്നെത്തുമെന്റെ ഹൃദയവും ഉടുക്കും കൊട്ടി...
Read More

Songs for Purattasi Sani or Tirumala Shanivara

.

10 Durga Bhajans & Devotional Songs

.