ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே பாடல் வரிகள்

jaya-janarthana-krishna
ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா


ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா
கருடவாகன கிருஷ்ணாகோபிகாபதே
நயன மோகனா கிருஷ்ணா நீரஜீக்ஷனா

ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா

சுஜனபாந்தவா கிருஷ்ணா சுந்தராக்ருதே
மதனா கோமளா கிருஷ்ணா மாதவாஹரி
வசுமதிபதே கிருஷ்ணா வாசவனுஜா
வரகுணாகரா கிருஷ்ணா வைஷ்ணவா க்ருதே

சுருசிராணன கிருஷ்ணா ஷௌர்யவாரிதி
முரஹராவிபோ கிருஷ்ணா முக்திதாயக
விமலபாலக கிருஷ்ணா வல்லபிபதே
கமலலோசன கிருஷ்ணா காம்யதாயக


ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா


விமலகத்ரனே கிருஷ்ணா பக்தவத்சலா
சரணபல்லவம் கிருஷ்ணா கருணகோமளம்
குவலஈஷன கிருஷ்ணா கோமளாக்ருதே
தவபதாம்புஜம் கிருஷ்ணா ஷரனமாஸ்ரையே


புவனநாயககிருஷ்ணாபாவனக்ருதே
குனகநோஜ்வலகிருஷ்ணாநளினலோச்சனா
ப்ரனயவாரிதேகிருஷ்ணாகுணகனாகர
தாமசொதரகிருஷ்ணாதீனவத்சலா


ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா

காமசுந்தரா கிருஷ்ணா பாஹிசர்வத
நரகநாசன கிருஷ்ணா நரசஹாயக
தேவகிசுதா கிருஷ்ணா காருண்யம்புதே
கம்ஸநாசன கிருஷ்ணா துவாரகஇஸ்தித


பாவணத்மகா கிருஷ்ணா தேஹிமங்களம்
தவபதாம்புஜம் கிருஷ்ணா ஷ்யாம கோமளம்
பக்தவத்சலா கிருஷ்ணா காம்யதாயாக
பாலி சென்னணு கிருஷ்ணா ஸ்ரீஹரிநமோ


ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா

பக்ததாசன கிருஷ்ணா ஹரசுணீ சதா
காடுநிந்தென கிருஷ்ணா சலஹியாவிபோ
கருடவாகனா கிருஷ்ணா கோபிகாபதே
நயன மோகனா கிருஷ்ணா நீரஜீக்ஷனா


ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா
கருடவாகன கிருஷ்ணா கோபிகாபதே
நயன மோகனா கிருஷ்ணா நீரஜீக்ஷனா 

ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே 
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.

Devi Bhajans & Songs Lyrics

.