Ardhanareeswara Stotram Lyrics
Ardhanareeswara Stotram Lyrics

Champeya Gaurardha Sharirakayai
Karpura Gaurardha Sharirakaya |
Dhammillakayai Cha Jatadharaya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |1|

Kasturika Kumkuma Charchitayai
Chitaarajahpunja Vicharchitaya |
Krutasmarayai Vikrutasmaraya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |2|

Jhanat Kvanat Kankana Nupurayai
Padabja Rajat Phani Nupuraya |
Hemaamgadayai Bhujagangadaaya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |3|

Vishalanilot Palalochanayai
Vikasipankeru Halochanaya |
Samekshanayai Vishamekshanaya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |4|

Mandara Maala Kalitaalakayai
Kapaalamalan Kitakandharaya |
Divyambarayai Cha Digambaraaya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |5|

Ambhodhara Syamala Kuntalayai
Tatit Prabha Taamra Jatadharaya
Nirishvarayai Nikhileshwaraya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |6|

Prapancha Srishtyun Mukhalaasyakayai
Samasta Samhaaraka Tandavaya |
Jagat Jjananyai Jagadekapitre
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya 7

Pradipta Ratnojjvala Kundalayai
Sphuran Mahapannaga Bhushanaya |
Sivanvitayai Cha Sivanvitaya
Namah Sivaayai Cha Namah Sivaaya |8|

Phalasruti

Etatpathed Ashtakam Ishtadam Yo
Bhaktya Sa Manyo Bhuvi Dirghajivi
Prapnoti Saubhagya Manantakalam
Bhuyat Sada Tasya Samasta Siddih

~~~*~~~

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.