லக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் - Lakshmi Narashima Stotram Tamil Lyrics
Lakshmi Narashima Stotram Tamil Lyrics
ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ மத்வயோநிதிநிகேதந சக்ரபாணே
போகீம்த்ர போகமணிரம்ஜித புண்யமூர்தே
யோகீஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய பவாப்திபோத
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ப்ரஹ்மேத்ர ருத்ர மருதர்ககிரீடகோடி-
ஸம்கட்டிதாம்க்ர்‍இ கமலாமலகாம்த
லக்ஷ்மீலஸத்குச ஸரோருஹ ராஜஹம்ஸ
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸாரதாவ தஹநாதுர பீகரோரு-
ஜ்வாலாவலீபிரதிதக்ததநூருஹஸ்ய
த்வத்வாத பத்மஸரஸிருஹ மாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸாரஜால பதிதஸ்ய ஜகந்நிவாஸ
ஸர்வேம்த்ரியார்த படிஶாக்ர ஜ போபமஸ்ய
ப்ர்‍ஓத்கம்டித ப்ரசுரதாலுகமஸ்தகஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸாரகூபமதி கோரமகாத மூலம்
ஸம்ப்ராப்ய துஃகஶதஸர்ப ஸமாகுலஸ்ய
தீநஸ்யதேவ க்ருபயா பதமாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸாரபீகர கரீம்த்ர கராபிகாத-
நிஷ்ஷிஷ்ஷமர்மவபுஷஃ ஸகாலார்திநாஶ
ப்ராணப்ரயாண பவபீதி ஸமாகுலஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸார ஸர்பகநவக்த்ர பயோக்ரதீவ்ர
தம்ஷ்ஷ்ராகரால விஷதக்த விநஷ்ஷமூர்தே
நாகாரிவாஹந ஸுதாப்தி நிவாஸ ஶௌரே
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷ மகபீஜமநம்த கர்ம
ஶாகாஶதம் கரணபத்ர மநம்க புஷ்பம்
அருஹ்ய துஃக தலிதம் பததோ தயாலோ
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸார ஸாகர விஶால கரால கோர
நக்ரக்ரஹக்ரஸந நிக்ரஹவிக்ரஹஸ்ய
வ்யக்ரஸ்ய ராகநிசயோர்மிநி பீடிதஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸார ஸாகர நிமஜ்ஜநமுஹ்ய மாநம்
தீநம் விலோகய விபோ கருணாநிதே மாம்
ப்ரஹ்லாத கேத பரிஹார பராவதார
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஸம்ஸார கோரகஹநே சரதோ முராரே
மாரோக்ர பீகர ம்ருக ப்ரசுரார்தி தஸ்ய
ஆர்தஸ்ய மத்ஸர நிதாக நிபீடிதஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
பத்த்வாகலே யமபடா பஹுதர்ஜயம்தஃ
கர்ஷம்தி யத்ர பவபாஶதைர்யுதம் மாம்
ஏகாகிநம் பரவஶம் சகிதம் தயாலோ
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
லக்ஷ்மீபதே கமலநாப ஸுரேஶ விஷ்ணோ
யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞ மதுஸூதந விஶ்வரூப
ப்ரஹ்மண்ய கேஶவ ஜநார்தந வாஸுதேவ
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ஏகேந சக்ரமபரேண கரேண ஶம்க
மந்யேந ஸிம்துதநயாமவலம்ப்ய திஷ்டந்
வாமே கரேண வரதாபயபத்ம சிஹ்நம்
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
அம்தஸ்ய மே ஹ்ருத விவேகமஹாதநஸ்ய
சோரை ப்ரபோ பலிபிரிம்த்ரிய நாமதேயைஃ
மோஹாம்தகூப குஹரே விநிபாதிதஸ்ய
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
ப்ரஹ்லாத நாரத பராஶர பும்டரீக
வ்யாஸாம்பரீஶ ஶுகஶௌநக ஹ்ருந்நிவாஸ
பக்தாநுரக்த பரிபாலந பாரிஜாத
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்
லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ சரணாப்ஜ மதுவ்ரதேந
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுபகரம் புவி ஶம்கரேண
யே யத்படம்தி மநுஜா ஹரிபக்தி யுக்தா-
ஸ்தேப்ரயாம்தி தத்பதஸரோஜமகம்ட ரூபம்
~~~*~~~

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.