Shiva Tandava Stotram Lyrics 


Jatatavee gala jjala pravaha pavitha sthale,
Gale avalabhya lambithaam bhujanga thunga malikaam,
Dama ddama dama ddama ninnadava damarvayam,
Chakara chanda thandavam thanothu na shiva shivam. 1


Jatta[a] Attavii-Galaj-Jala-Pravaaha-Paavita-Sthale
Gale-[A]valambya Lambitaam Bhujangga-Tungga-Maalikaam |
Ddamadd-Ddamadd-Ddamadd-Ddaman-Ninaadavadd-Ddamar-Vayam
Chakaara Channdda-Taannddavam Tanotu Nah Shivah Shivam ||1||

ata kataha sambhramabrama nillimpa nirjari,
Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,
Dhaga dhaga daga jjwala lalata patta pavake,
Kishora Chandra shekare rathi prathi kshanam mama. 2

Jattaa-Kattaaha-Sambhrama-Bhraman-Nilimpa-Nirjharii_
Vilola-Viici-Vallarii-Viraajamaana-Muurdhani |
Dhagad-Dhagad-Dhagaj-Jvalal-Lalaatta-Patttta-Paavake
Kishora-Chandra-Shekhare Ratih Pratikssannam Mama ||2||

Dara darendra nandini vilasa bhandhu bhandura,
Sphuradigantha santhathi pramodha mana manase,
Krupa kadaksha dhorani niruddha durdharapadi,
Kwachi digambare mano vinodhamethu vasthuni. 3


Dharaa-Dharendra-Nandinii-Vilaasa-Bandhu-Bandhura
Sphurad-Diganta-Santati-Pramodamaana-Maanase |
Krpaa-Kattaakssa-Dhorannii-Niruddha-Durdhara-[A]apadi
Kvacid-Digambare Mano Vinodametu Vastuni ||3||

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4Jattaa-Bhujangga-Pinggala-Sphurat-Phannaa-Manni-Prabhaa
Kadamba-Kungkuma-Drava-Pralipta-Digvadhuu-Mukhe |
Mada-[A]andha-Sindhura-Sphurat-Tvag-Uttariiya-Medure
Mano Vinodam-Adbhutam Bibhartu Bhuuta-Bhartari ||4||

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4Sahasra-Locana-Prabhrty-Ashessa-Lekha-Shekhara_
Prasuuna-Dhuuli-Dhorannii Vidhuusara-Angghri-Piittha-Bhuuh |
Bhujangga-Raaja-Maalayaa Nibaddha-Jaatta-Juuttakah
Shriyai Ciraaya Jaayataam Cakora-Bandhu-Shekharah ||5||

Lalata chathwara jwaladhanam jaya sphulingabha,
Nipeetha pancha sayagam saman nilimpanayakam,
Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,
Maha kapali sampade, siro jadalamasthu na. 6Lalaatta-Catvara-Jvalad-Dhanan.jaya-Sphulingga-Bhaa
Nipiita-Pan.ca-Saayakam Naman-Nilimpa-Naayakam |
Sudhaa-Mayuukha-Lekhayaa Viraajamaana-Shekharam
Mahaa-Kapaali-Sampade-Shiro-Jattaalam-Astu Nah ||6||

Karala bhala pattika dhagadhaga jjwala,
Ddhanam jayahuthi krutha prachanda pancha sayage ,
Dharadharendra nandhini kuchagra chithrapathraka,
Prakalpanaika shilpini, trilochane rather mama. 7Karaala-Bhaala-Pattttikaa-Dhagad-Dhagad-Dhagaj-Jvalad_
Dhanan.jaya-[A]ahutii-Krta-Pracanndda-Pan.ca-Saayake |
Dharaa-Dhare[a-I]ndra-Nandinii-Kucaagra-Citra-Patraka
Prakalpanai-[E]ka-Shilpini Tri-Locane Ratir-Mama ||7||

Naveena megha mandali nirudha durdharath sphurath,
Kahoo niseedhi neethama prabhandha bandha kandhara,
Nilimpa nirjari darsthanothu kruthi sindhura,
Kala nidhana bandhura sriyam jagat durandhara. 8Naviina-Megha-Mannddalii Niruddha-Durdhara-Sphurat_
Kuhuu-Nishiithinii-Tamah Prabandha-Baddha-Kandharah |
Nilimpa-Nirjharii-Dharas-Tanotu Krtti-Sindhurah
Kalaa-Nidhaana-Bandhurah Shriyam Jagad-Dhurandharah ||8||

Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha,
Valambhi kanda kanthali ruchi prabandha kandharam,
Smarschidham puraschidham bhavaschidham makhachidham,
Gajachidandakachidham tham anthakachidham bhaje. 9Praphulla-Niila-Pangkaja-Prapan.ca-Kaalima-Prabhaa_
[A]Valambi-Kannttha-Kandalii-Ruci-Prabaddha-Kandharam |
Smarac-Chidam Purac-Chidam Bhavac-Chidam Makhac-Chidam
Gajac-Chida-Andhakac-Chidam Tam-Antakac-Chidam Bhaje ||9||


Agarva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,
Rasa pravaha madhuri vijrumbha mana madhu vrtham,
Suranthakam, paranthakam, bhavanthakam, makhandakam,
Gajandhakandhakandakam thamanthakanthakam bhaje. 10


Akharva-Sarva-Manggalaa-Kalaa-Kadamba-Man.jarii_
Rasa-Pravaaha-Maadhurii-Vijrmbhannaa-Madhu-Vratam |
Smara-Antakam Pura-Antakam Bhava-Antakam Makha-Antakam
Gaja-Antaka-Andhaka-Antakam Tam-Antaka-Antakam Bhaje ||10||

Jayathwadhabra vibramadbujaamga maswasath,
Vinirgamath, kramasphurath, karala bhala havya vat,
Dhimi dhimi dhimi dhwanan mrudanga thunga mangala,
Dhwani karma pravarthitha prachanda thandawa shiva. 11Jayat-Vada-Bhra-Vibhrama-Bhramad-Bhujanggama-Shvasad_
Vinirgamat-Krama-Sphurat-Karaala-Bhaala-Havya-Vaatt |
Dhimid-Dhimid-Dhimidhvanan-Mrdangga-Tungga-Manggala_
Dhvani-Krama-Pravartita-Pracanndda-Taannddavah Shivah ||11||
Drssad-Vicitra-Talpayor-Bhujangga-Mauktika-Srajor_
Garissttha-Ratna-Losstthayoh Suhrd-Vipakssa-Pakssayoh |
Trnna-Aravinda-Cakssussoh Prajaa-Mahii-Mahendrayoh
Sama-Pravrttikah Kadaa Sadaashivam Bhajaamy-Aham ||12||

Drusha dwichi thra thalpayor bhujanga moukthika srajo,
Garishta rathna loshtayo suhrudhwi paksha pakshayo,
Trunara vinda chakshusho praja mahee mahendrayo,
Samapravarthika kadha sadashivam bhajamyaham. 12Kadaa Nilimpa-Nirjharii-Nikun.ja-Kottare Vasan
Vimukta-Durmatih Sadaa Shirahstham-An.jalim Vahan |
Vimukta-Lola-Locano Lalaama-Bhaala-Lagnakah
Shiveti Mantram-Uccaran-Kadaa Sukhii Bhavaamy-Aham ||13||


Kada nilampa nirjaree nikunja kotare vasan,
Vimuktha durmathee sada sirasthanjaleem vahan,
Vilola lola lochano lalama bhala lagnaka,
Shivethi manthamucharan kada sukhee bhavamyaham. 13


Imam Hi Nityam-Evam-Uktam-Uttamottamam Stavam
Patthan-Smaran-Bruvan-Naro Vishuddhime[-I]ti-Santatam |
Hare Gurau Subhaktim-Aashu Yaati Na-Anyathaa Gatim
Vimohanam Hi Dehinaam Su-Shangkarasya Cintanam ||14||

Imam hi nithya meva muktha muthamothamam sthavam,
Padan, smaran broovan naro vishudhimethi santhatham,
Hare Gurou subhakthimasu yathi nanyadha gatheem,
Vimohinam hi dehinaam sushakarasya chithanam. 14Puuja-Avasaana-Samaye Dasha-Vaktra-Giitam Yah
Shambhu-Puujana-Param Patthati Pradosse |
Tasya Sthiraam Ratha-Gaje[a-I]ndra-Turangga-Yuktaam
Lakssmiim Sadaiva Su-Mukhiim Pradadaati Shambhuh ||15||

Poojavasana samaye dasa vakhra geetham,
Ya shambhu poojana param padthi pradhoshe,
Thasya sthiraam radha gajendra thuranga yuktham,
Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadathi shambu. 15About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment