Shiva Tandava Stotram Lyrics 


Jatatavee gala jjala pravaha pavitha sthale,
Gale avalabhya lambithaam bhujanga thunga malikaam,
Dama ddama dama ddama ninnadava damarvayam,
Chakara chanda thandavam thanothu na shiva shivam. 1


Jatta[a] Attavii-Galaj-Jala-Pravaaha-Paavita-Sthale
Gale-[A]valambya Lambitaam Bhujangga-Tungga-Maalikaam |
Ddamadd-Ddamadd-Ddamadd-Ddaman-Ninaadavadd-Ddamar-Vayam
Chakaara Channdda-Taannddavam Tanotu Nah Shivah Shivam ||1||

ata kataha sambhramabrama nillimpa nirjari,
Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,
Dhaga dhaga daga jjwala lalata patta pavake,
Kishora Chandra shekare rathi prathi kshanam mama. 2

Jattaa-Kattaaha-Sambhrama-Bhraman-Nilimpa-Nirjharii_
Vilola-Viici-Vallarii-Viraajamaana-Muurdhani |
Dhagad-Dhagad-Dhagaj-Jvalal-Lalaatta-Patttta-Paavake
Kishora-Chandra-Shekhare Ratih Pratikssannam Mama ||2||

Dara darendra nandini vilasa bhandhu bhandura,
Sphuradigantha santhathi pramodha mana manase,
Krupa kadaksha dhorani niruddha durdharapadi,
Kwachi digambare mano vinodhamethu vasthuni. 3


Dharaa-Dharendra-Nandinii-Vilaasa-Bandhu-Bandhura
Sphurad-Diganta-Santati-Pramodamaana-Maanase |
Krpaa-Kattaakssa-Dhorannii-Niruddha-Durdhara-[A]apadi
Kvacid-Digambare Mano Vinodametu Vastuni ||3||

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4Jattaa-Bhujangga-Pinggala-Sphurat-Phannaa-Manni-Prabhaa
Kadamba-Kungkuma-Drava-Pralipta-Digvadhuu-Mukhe |
Mada-[A]andha-Sindhura-Sphurat-Tvag-Uttariiya-Medure
Mano Vinodam-Adbhutam Bibhartu Bhuuta-Bhartari ||4||

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4Sahasra-Locana-Prabhrty-Ashessa-Lekha-Shekhara_
Prasuuna-Dhuuli-Dhorannii Vidhuusara-Angghri-Piittha-Bhuuh |
Bhujangga-Raaja-Maalayaa Nibaddha-Jaatta-Juuttakah
Shriyai Ciraaya Jaayataam Cakora-Bandhu-Shekharah ||5||

Lalata chathwara jwaladhanam jaya sphulingabha,
Nipeetha pancha sayagam saman nilimpanayakam,
Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,
Maha kapali sampade, siro jadalamasthu na. 6Lalaatta-Catvara-Jvalad-Dhanan.jaya-Sphulingga-Bhaa
Nipiita-Pan.ca-Saayakam Naman-Nilimpa-Naayakam |
Sudhaa-Mayuukha-Lekhayaa Viraajamaana-Shekharam
Mahaa-Kapaali-Sampade-Shiro-Jattaalam-Astu Nah ||6||

Karala bhala pattika dhagadhaga jjwala,
Ddhanam jayahuthi krutha prachanda pancha sayage ,
Dharadharendra nandhini kuchagra chithrapathraka,
Prakalpanaika shilpini, trilochane rather mama. 7Karaala-Bhaala-Pattttikaa-Dhagad-Dhagad-Dhagaj-Jvalad_
Dhanan.jaya-[A]ahutii-Krta-Pracanndda-Pan.ca-Saayake |
Dharaa-Dhare[a-I]ndra-Nandinii-Kucaagra-Citra-Patraka
Prakalpanai-[E]ka-Shilpini Tri-Locane Ratir-Mama ||7||

Naveena megha mandali nirudha durdharath sphurath,
Kahoo niseedhi neethama prabhandha bandha kandhara,
Nilimpa nirjari darsthanothu kruthi sindhura,
Kala nidhana bandhura sriyam jagat durandhara. 8Naviina-Megha-Mannddalii Niruddha-Durdhara-Sphurat_
Kuhuu-Nishiithinii-Tamah Prabandha-Baddha-Kandharah |
Nilimpa-Nirjharii-Dharas-Tanotu Krtti-Sindhurah
Kalaa-Nidhaana-Bandhurah Shriyam Jagad-Dhurandharah ||8||

Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha,
Valambhi kanda kanthali ruchi prabandha kandharam,
Smarschidham puraschidham bhavaschidham makhachidham,
Gajachidandakachidham tham anthakachidham bhaje. 9Praphulla-Niila-Pangkaja-Prapan.ca-Kaalima-Prabhaa_
[A]Valambi-Kannttha-Kandalii-Ruci-Prabaddha-Kandharam |
Smarac-Chidam Purac-Chidam Bhavac-Chidam Makhac-Chidam
Gajac-Chida-Andhakac-Chidam Tam-Antakac-Chidam Bhaje ||9||


Agarva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,
Rasa pravaha madhuri vijrumbha mana madhu vrtham,
Suranthakam, paranthakam, bhavanthakam, makhandakam,
Gajandhakandhakandakam thamanthakanthakam bhaje. 10


Akharva-Sarva-Manggalaa-Kalaa-Kadamba-Man.jarii_
Rasa-Pravaaha-Maadhurii-Vijrmbhannaa-Madhu-Vratam |
Smara-Antakam Pura-Antakam Bhava-Antakam Makha-Antakam
Gaja-Antaka-Andhaka-Antakam Tam-Antaka-Antakam Bhaje ||10||

Jayathwadhabra vibramadbujaamga maswasath,
Vinirgamath, kramasphurath, karala bhala havya vat,
Dhimi dhimi dhimi dhwanan mrudanga thunga mangala,
Dhwani karma pravarthitha prachanda thandawa shiva. 11Jayat-Vada-Bhra-Vibhrama-Bhramad-Bhujanggama-Shvasad_
Vinirgamat-Krama-Sphurat-Karaala-Bhaala-Havya-Vaatt |
Dhimid-Dhimid-Dhimidhvanan-Mrdangga-Tungga-Manggala_
Dhvani-Krama-Pravartita-Pracanndda-Taannddavah Shivah ||11||
Drssad-Vicitra-Talpayor-Bhujangga-Mauktika-Srajor_
Garissttha-Ratna-Losstthayoh Suhrd-Vipakssa-Pakssayoh |
Trnna-Aravinda-Cakssussoh Prajaa-Mahii-Mahendrayoh
Sama-Pravrttikah Kadaa Sadaashivam Bhajaamy-Aham ||12||

Drusha dwichi thra thalpayor bhujanga moukthika srajo,
Garishta rathna loshtayo suhrudhwi paksha pakshayo,
Trunara vinda chakshusho praja mahee mahendrayo,
Samapravarthika kadha sadashivam bhajamyaham. 12Kadaa Nilimpa-Nirjharii-Nikun.ja-Kottare Vasan
Vimukta-Durmatih Sadaa Shirahstham-An.jalim Vahan |
Vimukta-Lola-Locano Lalaama-Bhaala-Lagnakah
Shiveti Mantram-Uccaran-Kadaa Sukhii Bhavaamy-Aham ||13||


Kada nilampa nirjaree nikunja kotare vasan,
Vimuktha durmathee sada sirasthanjaleem vahan,
Vilola lola lochano lalama bhala lagnaka,
Shivethi manthamucharan kada sukhee bhavamyaham. 13


Imam Hi Nityam-Evam-Uktam-Uttamottamam Stavam
Patthan-Smaran-Bruvan-Naro Vishuddhime[-I]ti-Santatam |
Hare Gurau Subhaktim-Aashu Yaati Na-Anyathaa Gatim
Vimohanam Hi Dehinaam Su-Shangkarasya Cintanam ||14||

Imam hi nithya meva muktha muthamothamam sthavam,
Padan, smaran broovan naro vishudhimethi santhatham,
Hare Gurou subhakthimasu yathi nanyadha gatheem,
Vimohinam hi dehinaam sushakarasya chithanam. 14Puuja-Avasaana-Samaye Dasha-Vaktra-Giitam Yah
Shambhu-Puujana-Param Patthati Pradosse |
Tasya Sthiraam Ratha-Gaje[a-I]ndra-Turangga-Yuktaam
Lakssmiim Sadaiva Su-Mukhiim Pradadaati Shambhuh ||15||

Poojavasana samaye dasa vakhra geetham,
Ya shambhu poojana param padthi pradhoshe,
Thasya sthiraam radha gajendra thuranga yuktham,
Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadathi shambu. 15Share on Google Plus

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Visit Positive Booster