കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ മറൈ മൂര്‍ത്തി കണ്ണാ -Tamil Song - Lyrics in Malayalam
Singer - K.S.Chitra

കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ

കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ കണ്ണാ
കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ ഗോവിന്ദാ


കണ്ണുക്കു തെരിയാമല്നിക്കിന്റായ് കണ്ണാ
കണ്ണുക്കു തെരിയാമല്നിന്റാലും എനക്ക്
കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ

ചരണം 1

വേണ്ടിയതൈ തന്തിട വെങ്കടേശന്എന്റിറുക്ക
വേണ്ടിയത് വേറില്ലൈ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ
മണിവണ്ണാ മലയപ്പാ ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ

ചരണം 2

തിരൈയിന്പിന്നിക്കിന്റായ് കണ്ണാ
ഉന്നൈ മറൈ ഓതും ജ്ഞാനിയര്മട്ടുമേ കാണ്പാര്
എന്റാളും കുറൈ ഒന്റും എനക്കില്ലൈ കണ്ണാ

ചരണം 3

കുന്റിന്മേല്കല്ലാഗി നിക്കിന്റ വരദാ
കുറൈ ഒന്റും ഇലൈ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ
മണിവണ്ണാ മലയപ്പാ ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ
ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ


ചരണം 4

കലിനാളുക്കിറംഗി കല്ലിലെ ഇറംഗി
നിലൈയാക കോയിലില്നിക്കിന്റായ് കേശവാ
കുറൈ ഒന്റും ഇല്ലൈ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ


ചരണം 5

യാതും മറുക്കാത മലൈയപ്പാ
യാതും മറുക്കാത മലൈയപ്പാ ഉന്മാര്ബില്
യേതും തരനിര്ക്കും കരുണൈ കടലനണൈ
എന്റും ഇരുന്തിട ഏത് കുറൈ എനക്ക്
ഒന്റും കുറൈ ഇല്ലെ മറൈ മൂര്ത്തി കണ്ണാ
മണിവണ്ണാ മലയപ്പാ ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ
ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ ഗോവിന്ദാ


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

10 Hanuman Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.

Goddess Lakshmi Bhajans & Songs Lyrics

.