Ya Devi Sarva Bhutesu Lyrics

   
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Vishnu Mayeti Sadbita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Shakti Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Bhakti Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Matri Rupena Sansthita
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

 2. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Shanthi Rupena Sansthita
 3. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Daya Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

 3. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Shraddha Rupena Sansthita
 4. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Lajjaa Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

 3. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Jaati Rupena Sansthita
 4. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Lakshmi Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Ya Devi Sarva Bhutesu,  Nidra  Rupena Sansthita
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 1. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah
 2. Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Share on Google Plus

About Kantharaj Kabali